"DROP HERO"
-DROP TOKYO #2014 special editorial

Styling:
DEMIDEMU

Hair:
Po Tsang Ho

Makeup:
KEN

Models:
NANA TAKAGI
SHEN TANAKA
SHIN KAWASHIMA

www.droptokyo.com

http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop023.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop034.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop060.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop012.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-002.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-017.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-014.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-037x.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-040.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-032.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-025.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-091-copy.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop064.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-070.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop068.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-102.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-108.jpg
http://yosukedemukai.com/files/gimgs/91_drop135-112.jpg